MR

De MR is samengesteld uit leerkrachten en ouders en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Binnen de school heeft de MR een belangrijke functie; meedenken en praten over onderwijs en advies en/of instemming geven op zaken die gaan over het beleid en communicatie op school. de MR wordt gezien als de ogen van de school en helpt de kwaliteit hoog te houden.  

De MR houdt zich bezig met zaken als  taakbeleid, begroting, schooltijden, formatie, onderwijskundige vernieuwingen en arbeidsomstandigheden.

Bij veel onderwerpen heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht bijvoorbeeld bij het schoolplan, of adviesrecht zoals bij deelname aan een onderwijskundig project. hierbij heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.

Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat deze een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbetering kan aandragen. Natuurlijk kan de MR ook het initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het Signumbestuur over allerlei onderwerpen.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. De MR vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en om afspraken te maken over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen. 

Voor ouders is het altijd mogelijk om contact te hebben met een lid van de MR over algemene zaken. De MR heeft vervolgens als taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). U kunt de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. UIteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.


De oudergeleding van de MR stelt zich graag aan je voor:

Daphne Heijmans

Ludo Kroon

Marlie Gompelman

 

Conform de statuten van de MR bestaat de MR voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding uit twee personen. In voorkomende gevallen kan de MR besluiten dan vanuit oogpunt van continuïteit een derde lid wordt toegevoegd aan de ouder- en/of personeelsgeleding. Dit gebeurt onder instemming van de gehele MR.

Indien deze situatie zich voordoet blijft overeind dat wanneer er over een besluit moet worden gestemd het aantal stemmen vanuit de oudergeleding respectievelijk de personeelsgeleding 2 blijft. Het laatst toegetreden lid van beide geledingen heeft geen stemrecht.  Wanneer op het moment van stemmen een van de eerste twee leden van de ouder- of personeelsgeleding niet aanwezig is, neemt het derde lid het stemrecht over.