Ouderbetrokkenheid

Als ouder/verzorger kunt u op verschillende manieren betrokken zijn op school. Zo kunt u meedenken over het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad, of bijvoorbeeld activiteiten voor de kinderen organiseren via de ouderraad van onze school.